Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Гнатюк Юрiй Любомирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2018
(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
21515381
4. Місцезнаходження
01032, м. Київ, Вул. Симона Петлюри, будинок 27
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-86-00 (044) 594-86-32
6. Адреса електронної пошти
def@er.gov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.er.gov.ua/data/3kv2018.htm власного веб-сайту 25.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
Окрема iнформацiя, що не ввiйшла до складу квартальної iнформацiї, не розкривається - оскiльки вона не стосується дiяльностi пiдприємства.

Iнформацiя, що передбачена частиною п'ятою статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» зi змiнами внесеними Законом України вiд 16.11.2017 №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв":

Промiжна iнформацiя про емiтента повинна додатково мiстити такi вiдомостi:
5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою) - огляд фiнансової звiтностi за 3 квартал 2018 року аудитором не проводився;
8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - ДП "Енергоринок" не є учасником в iнших юридичних особах;
9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - ДП "Енергоринок" не є товариством, тому така iнформацiя не розкривається;
10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особ - ДП "Енергоринок" не є акцiонерним товариством, тому така iнформацiя не розкривається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Державне пiдприємство "Енергоринок"
2. Дата проведення державної реєстрації 08.06.2000
3. Територія (область) м. Київ
4. Статутний капітал (грн) 267943.09
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
7. Середня кількість працівників (осіб) 228
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї
9. Органи управління підприємства Органом управлiння ДП "Енергоринок" є Кабiнет Мiнiстрiв України
10. Засновники Кабiнет Мiнiстрiв України м.Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2 -
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 300465
3) поточний рахунок 26008302861
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 300465
6) поточний рахунок 26009301861

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії
1 2 3 4 5
Оптове постачання електричної енергiї 579645 18.01.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики Необмежена
Опис Лiцензiя дiє безстроково

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнатюк Юрiй Любомирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Повна вища освiта. Закiнчив Академiю мунiципального управлiння, за фахом економiст, та Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, за фахом юрист.
6. Стаж роботи (років) 13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу ДП "Енергоринок"
8. Опис -
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шинкарьова Лариса Сергiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи -
4. Рік народження 1976
5. Освіта Повна вища освiта. Донецький державний унiверситет. За фахом економiст.
6. Стаж роботи (років) 12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу облiку департаменту бухгалтерського облiку дирекцiї з економiки та фiнансiв апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.03.2008 по 04.01.2009. Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку фiнансової дирекцiї апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.01.2009 по 07.04.2010.
8. Опис -

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 4135234 X X
у тому числі:
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 07.09.2015 1261350 19.2 30.04.2019
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 09.01.2018 300000 18.98 28.11.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 27.06.2018 500000 17.6 29.11.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 27.06.2018 991108 19.2 29.11.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 27.07.2018 164586 19.2 29.11.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" 27.07.2018 258126 19.2 30.10.2018
Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" 14.06.2018 660064 19.1 30.11.2018
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (усього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 566084 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 29754811 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 34456129 X X
Опис: В таблицi вiдображенi всi зобов'язання, облiкованi в балансi пiдприємства

XV. Проміжний звіт керівництва

ДП «Енергоринок» утворено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.05.2000 №755, на базi вiдокремленого пiдроздiлу «Енергоринок» ДП «Нацiональна енергетична компанiя «Укренерго», з метою впровадження ефективних механiзмiв органiзацiї оптового ринку електричної енергiї (ОРЕ) та забезпечення його функцiонування.
Предметом дiяльностi пiдприємства є:
- купiвля електричної енергiї у її виробникiв, а також у суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi є власниками електричної енергiї, виробленої з давальницької сировини;
- купiвля в учасникiв оптового ринку електричної енергiї, отриманої ними за угодами на її iмпорт;
- оптове постачання електричної енергiї;
- укладення угод про передачу електричної енергiї з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який отримав лiцензiю на таку передачу магiстральними та мiждержавними електричними мережами, та забезпечення виконання цих угод;
- органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення функцiонування оптового ринку електричної енергiї;
- виконання функцiй розпорядника системи розрахункiв, а також коштiв оптового ринку електричної енергiї;
- виконання iнших функцiй вiдповiдно до Статуту пiдприємства.
Вiдповiдно Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, укладеного 15.11.1996, (далi - ДЧОРЕ) ДП «Енергоринок» вiдповiдальне за:
- щодобову диспетчеризацiю – погодинне планування режиму роботи об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України;
- визначення погодинних прогнозних цiн на електроенергiю i цiн за робочу потужнiсть та маневренiсть на наступну добу;
- розрахунок платежiв за куплену та продану електроенергiю;
- розрахунок балансу купiвлi-продажу електроенергiї на мiсяць та систему забезпечення функцiонування ОРЕ;
- ведення оперативного та бухгалтерського облiку розрахункiв i платежiв по кожному iз учасникiв ОРЕ;
- ведення щодобового та щомiсячного балансу по рахунках оптового постачальника;
- розподiл коштiв та видання розпоряджень Банкiру ринку про перерахування коштiв з поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї;
- складання i узгодження актiв звiряння розрахункiв за куплену та продану електроенергiю;
- забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї в ОРЕ вiдповiдно до вимог ДЧОРЕ;
- автоматизацiю збору, обробки та передачi даних засобiв комерцiйного облiку електричної енергiї в ОРЕ;
- проведення єдиної полiтики у сферi органiзацiї комерцiйного облiку електроенергiї в ОРЕ;
- скликання Секретарiату Ради ОРЕ, засiдань Ради ОРЕ та Загальних зборiв членiв ОРЕ;
- органiзацiю i проведення засiдань Ради ОРЕ та її робочих груп, Загальних зборiв членiв ОРЕ, а також iнших заходiв органiзацiйного характеру, якi проводяться Радою та пiдготовку i розповсюдження протоколiв, порядку денного та iнших документiв, а також надання iнших послуг, необхiдних Радi ОРЕ.
Крiм того, напрямами дiяльностi ДП «Енергоринок» також є:
- встановлення, пiдтримання та удосконалення договiрних вiдносин з учасниками ОРЕ;
- участь у забезпеченнi зовнiшньоекономiчних вiдносин з енергосистемами сумiжних країн;
- укладення мiжнародних договорiв щодо забезпечення паралельної роботи об’єднаної енергосистеми України з енергосистемами сумiжних країн;
- здiйснення експортно-iмпортних операцiй з електроенергiєю з дотриманням норм та процедур митного законодавства;
- залучення учасникiв ОРЕ до розв’язання проблеми взаємної заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу;
- органiзацiйне забезпечення впровадження новiтнiх iнформацiйних технологiй, у т. ч. автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї в межах ОРЕ;
- впровадження методик та технiчних засобiв забезпечення функцiонування ОРЕ та системи комерцiйного облiку;
- розроблення та експлуатацiя програмного забезпечення, необхiдного для функцiонування та розвитку ОРЕ;
- органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення функцiонування та розвитку ОРЕ.
Результати дiяльностi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 3 квартал 2018 року.
Серед важливих подiй, що сталися у 3 кварталi 2018 року видiлимо наступне: Розпорядженням НКЦПФР вiд 22.08.2018 №147-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДП "Енергоринок" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ДП "Енергоринок" (серiя А вiд 22.05.2018 №76/2/2013, видане 28.05.2018).

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї пiдприємства пiдтверджують, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 цього Закону.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 140
Вид економічної діяльності за КВЕД 35.14
Середня кількість працівників 228
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 2786 3529
первісна вартість 1001 11071 12181
накопичена амортизація 1002 8285 8652
Незавершені капітальні інвестиції 1005 76 1172
Основні засоби: 1010 26629 38738
первісна вартість 1011 47349 61330
знос 1012 20720 22592
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 10673493 7743513
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 10702984 7786952
II. Оборотні активи
Запаси 1100 711 1012
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5097010 2568249
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5254770

4006804

з бюджетом 1135 8 4
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18295174 23216577
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 761200 1511085
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170 579 1101
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 3628042 3083090
Усього за розділом II 1195 33037494 34387922
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 43740478 42174874

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 268 268
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 19296 18487
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4898888 7383008
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 4918452 7401763
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 312703 312703
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 87176 79973
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 399879 392676
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 5043830 4135234
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 2073943 1962903
за товари, роботи, послуги 1615 26572921 23807836
за розрахунками з бюджетом 1620 512443 566084
за у тому числі з податку на прибуток 1621 43592 153198
за розрахунками зі страхування 1625 492 1020
за розрахунками з оплати праці 1630 5333 5563
за одержаними авансами 1635 1510463 1372862
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 3377 4279
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 2699345 2524654
Усього за розділом IІІ 1695 38422147 34380435
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 43740478 42174874

Примітки
Керівник Гнатюк Ю.Л.
Головний бухгалтер Шинкарьова Л.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 124715785 106004183
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 122090615 ) ( 104829583 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

2625170

1174600
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 1303403 397044
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 52989 ) ( 21715 )
Витрати на збут 2150 ( 154474 ) ( 43267 )
Інші операційні витрати 2180 ( 21137 ) ( 4292 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3699973

1502370
 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 260
Інші доходи 2240 891 338
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 658303 ) ( 664331 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 141 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3042420

838637
 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 558300 168026
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2484120

670611
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2484120 670611

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1460 1454
Витрати на оплату праці 2505 114394 40224
Відрахування на соціальні заходи 2510 19648 8224
Амортизація 2515 3053 2187
Інші операційні витрати 2520 90045 17185
Разом 2550 228600 69274

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник Гнатюк Ю.Л.
Головний бухгалтер Шинкарьова Л.С.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Енергоринок" за ЄДРПОУ 21515381
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер